Strona internetowa powstała w ramach projektu „Mecenat Małopolski”, który jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

„Pamięć o tych co odeszli, jest wdzięcznością serca”


Tą wdzięcznością kierował się dr Gustaw Studnicki (absolwent 1952r.) pisząc książkę o nekropolii wadowickiej dawnego „Królewskiego, Wolnego Miasta Wadowice” (Grafikon 1997r.).

Absolwenci podjęli kontynuowanie wdzięczności, przeprowadzeniem konserwacji nagrobków Profesorów, którzy nie mają prawnych opiekunów na wadowickim Cmentarzu Parafialnym.


Stowarzyszenie Absolwentów LO im. Marcina Wadowity w Wadowicach z radością informuje:


19 września 2014 r. nastąpił odbiór konserwatorski szóstego i zarazem ostatniego nagrobka z zaplanowanych do konserwacji nagrobków zmarłych Profesorów dawnego Gimnazjum im. Marcina Wadowity w Wadowicach, na Cmentarzu Parafialnym w Wadowicach.

Na prace konserwatorskie Stowarzyszenie Absolwentów uzyskało zgodę i pisemne użyczenie Administratora Cmentarza Parafialnego ks. prałata Tadeusza Kasperka, oraz pozwolenia Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie na podstawie uzgodnionych dokumentacji konserwatorskich.

Z takim „uzbrojeniem” w 2010 roku, rozpoczęliśmy gromadzić środki finansowe na tzw. „wkład własny”. Za pozwoleniem ks. prałata Tadeusza Kasperka- Administratora Cmentarza Parafialnego zorganizowaliśmy I kwestę na Cmentarzu Parafialnym w Wadowicach, dzięki ofiarności odwiedzających cmentarz przez dwa dni zebraliśmy 8.064,79 złotych. Dzięki tym pieniądzom, przystąpiliśmy do konkursu Urzędu Marszałkowskiego z projektem na uzyskanie dotacji na konserwację. Wygraliśmy konkurs i otrzymaliśmy 30.000 złotych. I tak się rozpoczęła współpraca Stowarzyszenia Absolwentów z prowadzącymi konserwację Konserwatorami i Urzędem Marszałkowskim w Krakowie, gdzie w następnych latach uzyskiwaliśmy dotacje na kolejne nagrobki.


W 2011 roku przeprowadzono konserwację nagrobków:


- prof. Kazimierza Modyczki (1879-1936), kwatera XXV-34,

- dyr. prof. Seweryna Arzta (1842-1907), kwatera XIII-158


Koszt konserwacji – 49.611,07 złotych, w tym:

- 30.000,00 dotacja z Urzędu Marszałkowskiego,

- 8.064,79 I kwesta (z 2010 roku),

- 8.203,21 dobrowolne wpłaty abs. i sympatyków oraz składki członków SALO,

- 3.343,07 praca wolontariuszy (wylicz. 1h - 10zł.), wliczany tylko w 2011 roku.


W 2012 roku przeprowadzono konserwację nagrobka
prof. Juliana Lizaka (1829- 1910), kwat. XI-64.


Koszt konserwacji - 28.963,24 złotych, w tym:

- 15.000,00 dotacja z Urzędu Marszałkowskiego,

- 11.718,00 II kwesta (z 2011 roku),

- 2.245,24 dobrowolne wpłaty absolwentów i sympatyków


W 2013 roku przeprowadzono konserwację nagrobków:


- prof. Tomasza Dziamy (1833-1895), kwat. V-62,

- prof. Alberta Gąsiorowskiego (1840-1888), kwat.VIII-119.

Koszt konserwacji - 29.264,00 złotych, w tym:

- 20.000,00 dotacja z Urzędu Marszałkowskiego,

- 7.425,12 III kwesta (z 2012 roku),

- 1.838,88 dobrowolne wpłaty absolwentów.


W 2014 roku przeprowadzono konserwację nagrobka
Tytusa Seweryna Zegadłowicza (1822-1899), kwat.XIII-7.


Koszt konserwacji - 18.799,00 złotych, w tym:

- 15.000,00 dotacja z Urzędu Marszałkowskiego,

- 3.799,00 dobrowolne wpłaty absolwentów i sympatyków SALO.

Podsumowując:


Całkowity koszt przeprowadzonej konserwacji - 126.637,31zł.,

- dotacje z Urzędu Marszałkowskiego 80.000,00 zł.,

- trzy kwesty na Cmentarzu Parafialnym w Wadowicach 27.207,91zł,

- dobrowolne wpłaty absolwentów LO im. M. Wadowity i sympatyków 16.086,33zł.


- 3.343,07 praca wolontariuszy (wylicz. 1h - 10zł.), wliczany tylko w 2011 roku.


Ostatniego odbioru w dniu 19.09.2014r. dokonali: przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie – Aneta Pąprowicz, z Urzędu Marszałkowskiego – Przemysław Piotrowski, przy udziale Wicestarosty Wadowickiego Marty Królik, przedstawicieli Stowarzyszenia Absolwentów LO - Janiny Turek, Małgorzaty Stężowskiej-Gębala, Marii Krystyny Talagi, Mariana Talagi, oraz wykonawców prac konserwatorskich - Ewy Pęczkowskiej, Anny Szczepaniec i Jana Szczepańca.

Stwierdzono że prace zostały zakończone w terminie, przeprowadzone zgodnie z pozwoleniem Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie 127/13 z dnia 05.XI.2013r., oraz uzgodnioną dokumentacją konserwatorską. Prace odebrano bez uwag. Natomiast podkreślono wielkie zaangażowanie Stowarzyszenia Absolwentów LO im. Marcina Wadowity w Wadowicach w staraniu o ratowanie dziedzictwa kultury w Wadowicach, pozyskiwanie środków finansowych, Wolontariuszy, którzy nie szczędzą czasu by dbać o groby Profesorów na Cmentarzu Parafialnym w Wadowicach.

Profesorowie, zapisali piękną kartę historii wadowickiego Gimnazjum, które za 2 lata będzie świętować 150-lecie swojego istnienia.

Profesorowie Albert Gąsiorowski, Tomasz Dziama i Tytus Seweryn Zegadłowicz uczyli Józefa Bibę (1872-1880) - Świętego abp Józefa Bilczewskiego.

Profesorowie Kazimierz Modyczko i Henryk Gawor w pierwszym roku nauki Karola Wojtyły (1930-1931) uczyli w Gimnazjum wadowickim, więc nasz Święty Absolwent Jan Paweł II Ich znał.

Odrestaurowane zabytkowe nagrobki Profesorów wadowickiego Gimnazjum, to dar od Stowarzyszenia Absolwentów LO im. Marcina Wadowity w Wadowicach, na Jubileusz 150–lecia LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGIO im. Marcina Wadowity i dawnego GIMNAZJUM (1866-2016).

Było to możliwe, dzięki wsparciu finansowemu Województwa Małopolskiego, ofiarności Członków Stowarzyszenia Absolwentów, Sympatyków słusznej sprawy, oraz Uczniów, ich Rodzin, Profesorów I LO im. Marcina Wadowity (kwestujących i pomagających przy pracach fizycznych – budowlanych, demontażu i montażu nagrobków) i Ofiarodawców trzech kwest (w latach: 2010, 2011 i 2012) odwiedzających Cmentarz Parafialny w Wadowicach.

Administracja Cmentarza Parafialnego przez 4 lata (w czasie konserwacji) nieodpłatnie udostępniła korzystanie z prądu, wody i pomieszczenia na przechowanie narzędzi. Za ten dar jesteśmy wdzięczni.

Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób włączyli się w pomoc, w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów LO im. Marcina Wadowity w Wadowicach, składam serdeczne podziękowanie.

Maria Krystyna TalagaDane dotyczące konserwacji:

Inwestor: Stowarzyszenie Absolwentów LO im. Marcina Wadowity w Wadowicach ul. Mickiewicza 18/1 tel. 33 823 30 76.

Instytucje prowadzące prace:

- Art-Rest s.c. ul. Kotlarska 5/35, 31-539 Kraków.

Wykonawcy:

- Kierownik zespołu: mgr Ewa Pęczkowska,

- Członkowie zespołu: Anna Szczepaniec, Jan Szczepaniec.

Demontaż i montaż kamieniarki oraz wykonanie nowego fundamentu:

- Firma remontowo-budowlana Usługi Grabarskie „Kram”, Robert Kot, 34-100 Jaroszowice 252.


Wykonanie nowej podstawy kamiennej:

- Państwo Andrzej, Małgorzata i Bartłomiej Brańka, firma kamieniarska „Impala”, 34 100 Wadowice, ul. Lwowska 107.

Inspektorzy nadzoru:

- z ramienia Państwowej Służby Ochrony Zabytków (Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie) - mgr Aneta Pąprowicz,

- z ramienia Stowarzyszenia Absolwentów LO im. Marcina Wadowity w Wadowicach (nad całością prac) - mgr inż. Maria Krystyna Talaga (wolontariat),

- z ramienia Stowarzyszenia Absolwentów LO im. Marcina Wadowity w Wadowicach (nad pracami budowlanymi), Marian Talaga upr. konst-bud B-B 128 (77 z dnia 27.01.1978.) wolontariusz.


Nagrobek prof. Alberta Gąsiorowskiego (1840-1888 kwatera VIII-119), uczący
j. polskiego, niemieckiego, historii, geografii, historii kraju ojczystego, pisarz, poeta, publicysta.Grobowiec rodziny Dziamów i prof. Tomasza Dziamy (1833-1895 kwatera V-62), filolog klasyczny, uczył w wadowickim Gimnazjum w latach 1872-75, 1880-95 łaciny i greki.


Nagrobek prof. Tytusa Seweryna Zegadłowicza (1822-1899 kwatera XIII-7), uczył w wadowickim gimnazjum (1868-1887), j. niemieckiego, historii, geografii, historii kraju rodzinnego, śpiewu.Nagrobek prof. Kazimierza Modyczki(1879-1936), uczył w Wadowicach(1929-1931) historii, geografii.Nagrobek prof. Juliana Lizaka (1829-1910), w Wadowicach (1883-1890) uczył matematyki, geografii,
j. niemieckiego, propedeutyki filozofii.Nagrobek dyr. prof. Seweryna Arzta (1842-1907) w Wadowicach (1887-1907) uczył
j. niemieckiego, geografii, propedeutyki filozofiiNagrobek prof. Henryka Gawora (1871-1948), uczył w Gimnazjum w Wadowicach (1901-1931, 1945-1948), filolog klasyczny, polonista i germanista, poliglota, dyrektor Gimnazjum w latach 1924-31. W czasie okupacji przewodniczący komisji egzaminacyjnej tajnego nauczania. Nagrobek odrestaurowany przez Wolontarjusza.Nagrobek prof. Ludwika Jacha (1892-1952) w Gimnazjum wadowickim przez 4 lata uczył Karola Wojtyłę, (1922-1939,1945-1950) rysunki, prace ręczne, gimnastyka, gry i zabawy. Kier. artyst. „Lutni Szkolnej”, tajne nauczanie. Nagrobek odrestaurowany przez Wolontariusza.
Strona internetowa powstała w ramach projektu "Mecenat Małopolski", który jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone.